top of page
New CMCC logo dual (1).png
national lottery.png

Rheolwr Busnes

Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned

Beech HOuse.jpg

Chwefror 2024

LLEOLIAD - Canolfan y Glowyr Caerffili
STATUS - Cyfnod penodol 2.5 blynedd gyda'r nod o ymestyn
HOURS - 30 awr yr wythnos
WORK PATTERN - Oriau swyddfa gyda gwaith gyda'r nos/penwythnos i gefnogi cyfarfodydd
SALARY - £31,500 pro rata

CEFNDIR

 

Sefydlwyd Canolfan y Glowyr Caerffili i'r Gymuned yn wreiddiol yn 2008 i achub yr hen ysbyty rhag cael ei ddymchwel ac i roi bywyd newydd iddo.

 

Ei chenhadaeth yw cefnogi lles ein cymuned, dathlu ein treftadaeth gymdeithasol a gwerthfawrogi ein hamgylchedd.

 

Dros y 10 mlynedd diwethaf adferwyd yr adeilad ar gost o £2.4 miliwn i greu 10 ystafell gymunedol, Hyb Llesiant o 8 micro-fusnes, gofodau allanol a gardd newid hinsawdd.

 

Mae'r staff cyflogedig o 10  (cyfwerth â 4 amser llawn) a 90 o wirfoddolwyr yn darparu gweithgareddau drwy gydol yr wythnos.

 

Mae gan y prosiect drosiant o tua £140,000 y flwyddyn. Mae ei incwm yn deillio o logi ystafelloedd, codi arian a phrosiectau. Mae prosiectau’n cwmpasu gweithgareddau ar gyfer pobl hŷn ac iau, mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, y newid yn yr hinsawdd a datblygiad cynaliadwy, costau byw, a threftadaeth. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau tymhorol a digwyddiadau codi arian, yn darparu gofod i gorau ymarfer ac yn rhedeg dosbarthiadau Cymraeg, Sbaeneg, yoga, llythrennedd a dawns.

 

Rydym yn canolbwyntio ar weithgareddau llesiant sy'n cefnogi gwirfoddoli, cydweithio, gweithio mewn partneriaeth a chefnogi hunangymorth. Ein hethos yw cofleidio’r Gymraeg, parchu unigoliaeth, diogelu cyfleoedd i bawb beth bynnag fo’u gallu, a mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd. Gwnaeth Covid inni gydnabod pwysigrwydd ein hamgylchedd a’r angen am ddyfodol cynaliadwy.

Derbyniodd yr ymddiriedolaeth Arian Loteri 3 blynedd yn 2023 i adeiladu ar ein darpariaeth bresennol a datblygu gwasanaethau a fydd yn gwella cynaliadwyedd a gwytnwch ein sefydliad a’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu. Rydym yn bwriadu defnyddio’r cyllid hwn i gyflogi Rheolwr Busnes 30 awr yr wythnos, Rheolwr Canolfan 30 awr yr wythnos, Swyddog Dyfodol Cynaliadwy 12 awr yr wythnos a 10 awr yr wythnos o swydd Cydlynydd Gwirfoddolwyr.

 

 

 

HOFFECH CHI FYND A'R GLOWYR YMLAEN I GENHEDLAETH NEWYDD?

 

 

Rydym yn bwriadu cyflogi Rheolwr Busnes newydd i’n helpu i gyflawni ein hagenda strategol – gan weithio mewn partneriaeth ag eraill i gyflawni llesiant, cydlyniant cymunedol, mynd i’r afael â'r newid yn yr hinsawdd, a bwrw ymlaen â’n mentrau diogelwch bwyd ac arlwyo ein hunain. Rydym am adeiladu ar ein darpariaeth bresennol a datblygu gwasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael i'r gymuned. Mae hyn yn cynnwys gwneud y defnydd gorau o’n cyfleusterau arlwyo, ehangu ein gardd newid hinsawdd a datblygu cyfleusterau gweithdy er budd grwpiau cymunedol.

 

Bydd y Rheolwr Busnes yn rhoi adroddiad i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr a bydd y Cadeirydd/ymddiriedolwr arall yn rheolwr llinell arno/i.

 

 

CYFRIFOLDEBAU

 

Cynllunio Strategol

 

 • Cofleidio ein cynlluniau strategol a gweithredol a chyfrannu at ddatblygiad y rhain yn flynyddol

 • Sicrhau bod llais y gymuned yn cael ei adlewyrchu yn yr hyn a wnawn

 • Adrodd i gyfarfodydd bwrdd a threfnu diwrnodau cynllunio tîm

 • Cefnogi llywodraethu effeithiol

 • Datblygu cynllun ariannu ar gyfer twf newydd yn y ganolfan

 • Sicrhau bod ein cynlluniau a’n gweithgareddau yn cael eu cyflawni mewn ffordd gynaliadwy

 

 

 

Datblygu prosiect

 

 • Rheoli cyllidebau prosiect a chraidd gyda chefnogaeth ein Swyddfa Gyllid a chadw at weithdrefnau ariannol y cwmni

 • Drafftio a chynnal polisïau ar gyfer y sefydliad cyfan i danategu dyletswyddau cyfreithiol yr Ymddiriedolaeth

 • Sicrhau bod prosiectau'n cael eu cyflwyno'n effeithiol, eu monitro a'u gwerthuso a rheoli newid wrth gyflawni prosiectau

 • Datblygu meysydd twf newydd a dulliau newydd o gyflawni prosiectau

 • Cyflawni prosiect Ein Dyfodol Cynaliadwy gyda chefnogaeth y Swyddog Prosiect Dyfodol Cynaliadwy rhan amser

 • Darparu gweithgareddau cyfreithiol fforddiadwy a hygyrch priodol sy’n sail i strategaethau ehangach y llywodraeth ar gyfer ynysu, tlodi ac allgáu

 • Gweithio gydag arweinwyr prosiectau eraill

 • Sicrhau codi arian digonol ac effeithiol ar gyfer prosiectau a arweinir gan y gymuned

 • Gweithredu cynllun busnes y gegin / ystafell ddigwyddiadau gan gynnwys cynhyrchu ffynonellau cyllid newydd

 • Paratoi ceisiadau am gyllid ar gyfer y sefydliad cyfan

 

Cyfathrebu ac arweinyddiaeth

 

 • Ysgogi ac arwain y staff cyflogedig a'r gwirfoddolwyr

 • Cyfrifoldeb dros gyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu, cyfryngau cymdeithasol a marchnata prosiectau gyda chefnogaeth ein Swyddog Marchnata

 • Datblygu cynllun hyfforddi ar gyfer staff a gwirfoddolwyr a meithrin capasiti cymunedol Datblygu a chynnal gwaith partneriaeth

 • Cefnogi strategaeth ar gyfer gwirfoddoli

 • Bod yn gyswllt effeithiol rhwng y bwrdd, y tîm cyflogedig, preswylwyr, hwyluswyr a rhanddeiliaid eraill

 • Sicrhau perthynas gadarnhaol gyda’r gymuned leol

 • Arwain y gwaith o gydlynu a chyflwyno digwyddiadau gyda chefnogaeth rheolwr y ganolfan a'r tîm prosiect

 • Cadw at bolisïau a gweithdrefnau y cytunwyd arnynt gan gynnwys Iechyd a Diogelwch, Diogelu, Cydraddoldeb, yr Iaith Gymraeg, Amgylchedd Cynaliadwy, Cyllid

 • Sicrhau cydymffurfiaeth â GDPR a’r Ddeddf Diogelu Data

 

 

 

YR YMGEISYDD DELFRYDOL

 

 • Lleol gydag ymrwymiad i'n cymuned neu'r cymoedd cyfagos

 • Profiad rhyngbersonol, rhwydweithio, sgiliau partneriaeth, chwaraewr tîm da

 • Gallu profedig i weithio ar eich menter eich hun a blaenoriaethu llwythi gwaith

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da

 • Y gallu i gyfathrebu â phobl o bob cefndir

 • Sgiliau gweinyddu a threfnu cryf

 • Cymhwyster/gwybodaeth amlwg o ddatblygiad busnes

 • Profiad o weithio gyda / cyfrannu at reoli / cyflawni prosiectau cymunedol

 • Profiad o weithio yn y sector gwirfoddol a gweithio gydag ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr

 • Profiad o farchnata / marchnata cymdeithasol,

 • Profiad o ymgynghori a grymuso cymunedol

 • Profiad o lunio polisiau, ysgrifennu adroddiadau, cadw cofnodion, cylchredeg gwybodaeth, a chymhwyso offer monitro

 • Profiad o gael a rheoli cyllid prosiect,

 • Gwybodaeth ymarferol o becynnau Microsoft

 • Profiad o reoli staff

 • Ymrwymiad i arfer da Diogelu (bydd angen gwiriad DBS)

 • Ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy, cefnogi'r iaith Gymraeg, treftadaeth leol, cynhwysiant cymdeithasol a chyfleoedd cyfartal.

 

PAM GWEITHIO I GANOLFAN Y GLOWYR CAERFFILI?

 

 • Rydym yn cefnogi'n staff i gael cydbwysedd hapus rhwng bywyd a gwaith gan weithio'n hyblyg lle bo modd

 • Cyfleoedd hyfforddi mewnol ac allanol

 • Bod yn rhan o daith gyda thîm cyfeillgar a chefnogol

bottom of page