top of page

Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned

Ymddiriedolwyr Newydd

 

Rydym am recriwtio 5 ymddiriedolwr newydd i’n bwrdd.

Allech chi fod yn un ohonyn nhw?

 

Mae gennym 5 lle gwag ar ein bwrdd ymddiriedolwyr ac rydym yn chwilio am bobl a all ein helpu i wneud gwahaniaeth hyd yn oed yn fwy i fywydau ein cymuned!

 

Rydym yn chwilio am bobl sydd â gweledigaeth, ymrwymiad a phrofiad. Disgwyliwn i ymddiriedolwyr gymryd rhan weithredol yn yr elusen, osgoi gwrthdaro â'u buddiannau personol a pheidio ag elwa o'u hymddiriedolaeth. Gall bod yn ymddiriedolwr roi boddhad mawr – chwarae rhan bwysig wrth gefnogi adnodd cymunedol, cael effaith gadarnhaol, a chael profiad o gefnogi gwaith tîm gwych.

 

Mae ymddiriedolwyr yn gyfrifol ar y cyd am reolaeth a threfn ein helusen ac am weithredu’n rhesymol ac yn ddarbodus fel gwarcheidwaid ei lles gorau.

 

Mae dyletswydd gyfreithiol ar ymddiriedolwyr i sicrhau bod ein helusen yn cyflawni ei diben er budd y cyhoedd, yn cael ei rheoli gyda gofal a sgil, yn atebol, yn rheoli ei hadnoddau’n dda ac yn cydymffurfio â’i dogfen lywodraethol a’r gyfraith.

 

Ar hyn o bryd mae'r bwrdd yn cyfarfod 10 gwaith y flwyddyn, gyda chyfarfodydd fel arfer yn para 2 awr, weithiau ar-lein.

 

Mae gennym rai bylchau sgil ar y bwrdd a byddem yn gwerthfawrogi ceisiadau gan bobl â sgiliau mewn cyllid, TG, rheoli pobl a sgiliau busnes, ond ni ddylai hyn atal unrhyw bobl eraill rhag mynegi diddordeb a gwneud cais. Rydym yn chwilio am bobl sy’n cefnogi ethos y Glowyr ac yn credu yn y gwerth y mae’n ei roi i’r gymuned.

 

Sefydlwyd Canolfan y Glowyr Caerffili i'r Gymuned yn wreiddiol yn 2008 i achub yr hen ysbyty rhag cael ei ddymchwel ac i roi bywyd newydd iddo. Mae wedi tyfu i fod yn ganolbwynt cymunedol sylweddol gyda 10 ystafell gymunedol, Canolfan Llesiant gydag 8 therapydd annibynnol, a gardd newid hinsawdd sy’n cael ei chynnal yn dda. Mae dros 500 o bobl yn ymweld â'r adeilad bob wythnos, mae ystafelloedd yn cael eu llogi am 75 awr ac mae gennym ni grant ac incwm o £100,000+ y flwyddyn, gan gefnogi 68 o wirfoddolwyr gweithgar a 10 aelod o staff rhan amser.

 

 

Ein cenhadaeth yw cefnogi lles ein cymuned, dathlu ein treftadaeth gymdeithasol a gwerthfawrogi ein hamgylchedd. Ein hethos yw cofleidio’r iaith Gymraeg, parchu unigoliaeth, diogelu cyfleoedd i bawb beth bynnag fo’u gallu, a mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd. Rydym yn canolbwyntio ar weithgareddau llesiant sy'n cefnogi gwirfoddoli, cydweithio a gweithio mewn partneriaeth a chefnogi hunangymorth.

 

Os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech ragor o fanylion neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â: secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

 

I wneud cais: anfonwch ddatganiad ysgrifenedig neu lythyr yn amlinellu pam yr hoffech fod yn ymddiriedolwr Canolfan y Glowyr Caerffili gan gynnwys portread byr ohonoch chi'ch hun (dim mwy na 2 ochr A4 os gwelwch yn dda!).

bottom of page